PSC Chhattisgarh Mains - Sanskrit Literature Syllabus

Updated on: Apr 2, 2013
Syllabus of Sanskrit Literature of PSC Mains Chhattisgarh is given in this section.

PAPER - I


Drama , Prose and Composition :

 • Abhigyan-Shakuntala of Kalidasa
 • Svapnavasavadattam of Bhasa
 • Shukanasopadesha from Bana's Kadambari
 • Translation in Sanskrit
 • Composition

Questions (i) and (ii) will be based on detailed textual study.

PAPER-II

Kavya, History of Sankrit , Literature and Vyakarana 
 • Kumarasambhavm -V Can to
 • Nalopakhyanam -from Mahabharata
 • History of Sanskrit Literature
 • General Study of the following Kavyas; Ramayana : Mahabharata, Shrimad -Bhagavata, Buddha Charita, Saundarananda, Raghuvansha, Kumarasambhav. Meghadute, Ritusamhara, Padyachudamani, Bhattikayya, Hayagrivavadha, Janaki Harana, Kiratarjuniya, Shishupala vadha, Naishadhacarita, Shri Kantha charita, Harvijaya, Nalachampu, Rajatarangini, Vikraman--kadeva-Charita and three Manjaris by Kshemendra.
 • General study of the dramas of the following authors-
  • Bhasa, Ashvaghosha, Kalidasa, Shudraka Vishakhadatta, Shriharsha, Bhavabhuti , Rajshekharam, Murari, Jayadeva, Shri -krishna-Mishra.
 • General study of the following prose writers :
  • Bana, Dandin, Subandhu, Pandit Raj Jagganath Dhanapala , Soddhala.
Vyakaran
 • Sandhis
 • Karaka
 • Kridanta
 • The following pratyayas only-
  • Tatyat , tavya, Aniyar , Shatri,Shanach, Kts, Ktavatu, Namul, lyut.
 • Taddita
  The following pratyayas only -An In, Matvarthiya, Syan, Twa, Imanich
 • Samasa
Questions form (i) , (ii) will be based on detailed textual study.
Subscribe to our newsletter